Hol-Ser.pl Oryginalne, szlachetne sery holenderskie

Menu Close

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu  https://hol-ser.pl/

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne

Sklep posiada certyfikat SSL, dzięki któremu możecie mieć Państwo pewność, że wszystkie przesyłane przez Państwa dane są zaszyfrowane i całkowicie zabezpieczone!

Certyfikaty SSL są niezbędne dla wszystkich podmiotów udostępniających swoje usługi za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnych w celu zapewnienia: bezpieczeństwa – szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych osobowych, wiarygodności – potwierdzenie tożsamości strony WWW lub serwera w internecie, zaufania – świadczenie usług zgodnie ze światowymi standardami.

Podstawowe informacje :

Sprzedawca : HOL-SER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBELSKA 46 / 16, 35-233 RZESZÓW, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950292, NIP: 5170422783, REGON: 521082530, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł. .
Sklep – witryna internetową pod adresem https://hol-ser.pl/

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która skorzysta ze Sklepu internetowego : przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://hol-ser.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie.
Administrator Danych : HOL-SER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. LUBELSKA 46 / 16, 35-233 RZESZÓW, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950292, NIP: 5170422783, REGON: 521082530

Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanym jako „RODO”).

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, przeprowadzania procesu płatności, dostawy zakupionych produktów oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu towarów może skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia Klienta.

Jakie dane pozyskuje Sprzedawca : Podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko Dane adresowe: ulica, numer domu, inne dane co do adresu, kod pocztowy, miasto, kraj, Dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego, adres e-mail Dane o logowaniu: informacje o usłudze, za pomocą której doszło do logowania, czasie logowania, techniczne szczegóły logowania i wylogowania oraz weryfikacji osoby, dane podane w trakcie logowania, Historia transakcji: zamawiane produkty, ceny, informacja o płatności i dostawie, Dane o dostępie: czas (data i godzina) korzystania z Serwisu, adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, strony odwiedzone w trakcie sesji, identyfikator sesji, informacje o systemie, za pomocą którego korzystano z Usługi, takie jak adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne informacje techniczne.

Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących celach: realizacji umów sprzedaży

prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy

badania skuteczności działań marketingowych

badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy sprzedaży

potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową

obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klientów

W związku z realizacją procesów opisanych w Polityce Prywatności , Sprzedawca zbiera następujące rodzaje danych:

dane konta użytkownika – weryfikacja na potrzeby dostępu do konta (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

dane o logowaniu – weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)

historia transakcji – utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)

dane o płatności – wykonywanie umów sprzedaży (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

dane o dostępie – badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Główną wytyczną, którą kieruje się Sprzedawca, jest przechowywanie danych klientów możliwie jak najkrócej, w powiązaniu z okresem potrzebnym na realizację procesu sprzedaży i dostawy zamówionych towarów. Niektóre dane są przechowywane w sposób ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług przez niego zamówionych np. utrzymywanie utworzonego Konta Klienta.

Klient w każdej chwili może skorzystać z żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również możliwość zażądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez: kontakt pisemny:
HOL-SER Sp. z o.o. ul. Lubelska 46/16, 35-233 Rzeszów ,
kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: Holenderskiesery@Vp.Pl

kontakt telefoniczny 730 556 694

Klient posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze możliwe środki technicznej, fizycznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane Klienta w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Klienta oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.

W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępnić zebrane od Państwa dane brokerowi usług kurierskich, dostawcom usług analitycznych i marketingowych, dostawcy usług księgowych , operatorowi systemu płatności paynow.pl  oraz Blue Media SA  (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 28 RODO). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) ul. HOL-SER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUBELSKA, nr 46, lok. 16, miejsc. RZESZÓW, kod 35-233, poczta RZESZÓW ,  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://hol-ser.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank A. („Bank”) w związku z:
  2. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  4. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  5. d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Blue Media SA w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez płatności kartami płatniczymi w celu należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku oraz Blue Media SA w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank oraz Blue  Media SA  na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku oraz Blue Media SA  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem i Blue Media SA .

PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.

Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na stronie https://hol-ser.pl/

Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Sklep nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie jest odpowiedzialny za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony Sklepu internetowego, Sprzedawca zachęca zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony Sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Sklep zbiera te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie Sklepu internetowego.

Sprzedawca korzysta z Państwa danych osobowych, ponieważ przekazali Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, są one zatem pozyskiwane jedynie od Państwa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia realizację zamówień.

Jednym ze sposobów przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych jest tzw. profilowanie. Sprzedawca może używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profilu preferencji Klientów sklepu i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać usługi i treści jakie od Sklepu otrzymują. W ten sposób można zdecydować, które z usług Sklepu mogą być dla Państwa odpowiednie.

W celach wskazanych w Polityce Prywatności Sprzedawca może udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie, marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez LanePerfumy.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

GOOGLE ADWORDS (COOKIES)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez https://hol-ser.pl/ oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system paynow.pl  , jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych, wówczas mBank  SA jest administratorem danych osobowych Klienta.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez karty płatnicze  , jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050., wówczas Blue Media SA jest administratorem danych osobowych Klienta.

Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych,

W pewnych okolicznościach Sprzedawca może zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku może przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres firmowy w formie pisemnej .

Sprzedawca zwraca uwagę, iż nie zawsze będzie w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.

Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres firmowy w formie pisemnej .  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.